Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Česta pitanja i odgovori

Napomena: PSPK = Program stjecanja pedagoških kompetencija

Mogu li upisati PSPK ako imam završenu školu izvan Republike Hrvatske?

Možete, ali uz prethodnu nostrifikaciju.

 

Postoji li prijemni ispit za PSPK?

Prijemnog ispita nema, a upisi se obavljaju samo na temelju potrebnih dokumenata navedenih u natječaju.

 

Je li potrebno imati položenu državnu maturu za upis PSPK-a?

Potrebno je imati važeću svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi, bez obzira uključuje li to državnu maturu ili ne.

 

Završila sam studij na kojem sam djelomično odslušala i polagala predmete iz edukacijskog paketa. Moram li sada ponovno slušati i polagati sve te predmete na PSPK?

Ne morate ukoliko predmetni nastavnik/predmetna nastavnica procijeni da se program položenog kolegija većim dijelom podudara s kolegijem koji se sluša na PSPK-u.

 

Ako sam završio studij u inozemstvu i imam položene neke od predmeta koji su u PSPK -u, hoće li mi se to priznati (budući da je to položeno na stranom jeziku)?

Hoće ukoliko predmetni nastavnik/predmetna nastavnica procijeni da se program položenog kolegija većim dijelom podudara s kolegijem koji se sluša na PSPK-u.

 

Koliko traje PSPK? Koje je najkraće vrijeme u kojem se može završiti?

Program (nastava i praksa) traje jednu akademsku godinu, a najkraće vrijeme u kojem se može završiti je oko 8 mjeseci.

 

Mogu li ostvariti studentska prava (npr. popust na prijevoz) ako sam upisan/a na PSPK?

Ne možete.

 

Mora li se PSPK platiti odjednom, ili je moguće platiti u ratama?

Ako troškove snosi sam polaznik/polaznica, moguće je plaćanje u dvije rate podnošenjem zamolbe za obročno plaćanje.

U slučaju da troškove snosi institucija u kojem je osoba zaposlena, tada se cijeli iznos uplaćuje prije upisa.

 

Jesu li dolasci na predavanja obavezni?

To ovisi o dogovoru s predmetnim nastavnikom/nastavnicom i o tome što piše u izvedbenom planu nastave kolegija (silabu). Za one predmete u kojima se dolascima stječe dio bodova (ECTS-a), moguće je u dogovoru s nastavnikom/nastavnicom (u slučaju izostajanja) zaraditi predviđene bodove alternativnim zadacima.

 

Ima li još kakvih obaveza osim slušanja predavanja?

U većini predmeta nastava obuhvaća dio predviđenih bodova (ECTS-a), a dio polaznici/polaznice zarađuju većim angažmanom u samostalnim zadacima izvan nastave (1 ECTS = 30 sati rada). Osim toga, polaznici/polaznice imaju obavezu obavljanja stručne prakse i oglednog predavanja.

 

Piše li se neki završni rad na kraju PSPK -a?

Ne piše se završni rad.

 

Ako već radim u školi, mogu li u njoj odraditi metodičku praksu i održati ogledni sat?

Polaznici/polaznice koji već rade ili su radili u školi duže od 3 mjeseca ne odrađuju praksu, već im se vrijeme provedeno u školi priznaje (uz predočenje potvrde). Održavanje oglednog sata je u nadležnosti mentora/mentorice kojega/koju za svakog polaznika i polaznicu određuje voditeljica Programa.

 

Ako iz nekog razloga odustanem od PSPK-a, hoću li dobiti povrat uplaćenih novaca?

Polaznik/polaznica ima pravo na povrat uplaćenih sredstva umanjen za 10 % samo u slučaju da se ispiše s Programa u roku od 30 dana od dana početka Programa. Nakon toga se uplaćena sredstva više ne vraćaju.

 

Znači li da sam profesor/profesorica kad završim PSPK?

Programom se ne dobiva stručni naziv, već samo uvjerenje o završenom Programu stjecanja pedagoških kompetencija. Svaki polaznik/polaznica svoj naziv dobiva prethodno stečenim školovanjem.

 

Hoću li, kad završim PSPK, imati jednaku vjerojatnost da dobijem posao nastavnika matematike u školi, iako sam završio studij brodogradnje, kao i netko tko je završio studij za profesora matematike?

Ovisno o tome što piše u natječaju za posao i u zakonskoj regulativi za radno mjesto u osnovnoj ili srednjoj školi.

 

Ako završim PSPK, znači li to da ne moram polagati stručni ispit za rad u školi?

Obaveza polaganja stručnog ispita i dalje postoji, a PSPK je preduvjet za polaganje stručnog ispita.

 

Pohađa li se Program kontaktno ili na daljinu?

U ak. 2023./2024. godini Program će se izvoditi na daljinu, osim metodičke prakse i oglednog sata za koje vrijede pravila koja se odnose na školu u kojoj se hospitira i održava ogledni sat.

 

Kada se odvija nastava?

Nastava se odvija obično jedan dan početkom tjedna (npr. utorkom) i jedan dan krajem tjedna (npr. petkom) u popodnevnim satima

 

Hoćemo li dobiti skripte za predmete koje slušamo?

Ovisi o nastavniku/nastavnici. Za većinu kolegija postoje skripte.

 

Izvodi li se PSPK samo na hrvatskom ili se može slušati i polagati i na talijanskom jeziku?

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku. Prema mogućnostima nastavnika/nastavnica na Programu, vježbe, seminari i ispiti mogu se polagati i na talijanskom jeziku.

 

Mogu li i sa stranim državljanstvom upisati PSPK?

Mogu, uz prethodnu nostrifikaciju diplome. Program je usklađen s hrvatskom zakonskom regulativom i vrijedi u Republici Hrvatskoj.

 

Slušaju li iste kolegije i redovni studenti u okviru svojeg odgoja i obrazovanja za pedagoške kompetencije? Ima li razlike?

Redovni studenti/studentice na Sveučilištu Jurja Dobrile, koji su u okviru svojeg obrazovanja izabrali Učiteljsko-nastavnički modul, slušaju iste predmete uz neke manje razlike u smislu izbornosti.